هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

آماده سازي زمين لازم  به مساحت 7 هكتار جهت احداث واحد فرآيندي طرح متانول 2.

 

تاريخ خاتمه :

مهر 1384