تاريخ خاتمه : مهرماه 1384

دلايل اجرا :

ايجاد فضاي لازم جهت احداث واحد فرآيندي طرح متانول 2