هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

احداث دو سوله به مساحت  8000 متر مربع  جهت نگهداري تجهيزات طرح متانول 2.

 

تاريخ خاتمه :

مهر 1387