هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

احداث فونداسيون هاي توربوژنراتورها و ساير تجهيزات  نيروگاه گازي در حجم 1500 متر مكعب  و احداث كانال برق به طول 180 متر جهت مسير كابل كشي بين توربين ها و پست برق US2 در ناحيه متانول 2.

 

تاريخ خاتمه :

آبان 1391