تاريخ خاتمه : بهمن ماه 1391

دلايل اجرا :

احداث محل نصب توربين ها و مسير كابل كشي بين توربين ها و پست برق US2