هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

استحصال زمين از دريا به مساحت19 هكتارجهت احداث مخازن صادراتي و يوتيليتي طرح متانول 2.

 

تاريخ خاتمه :

شهريور 1392