تاريخ خاتمه : شهريورماه 1392

دلايل اجرا :

تامین زمین لازم  جهت احداث مخازن صادراتی و یوتیلیتی طرح متانول 2