تاريخ خاتمه :در مرحله ترخيص

دلايل اجرا :

تامین برق مورد نیاز طرح متانول2 -  تامين برق كمپرسورهاي مخزن دو منظوره پروپان / بوتان- تامين برق واحد توليد LPG و حايگزيني با توربين هاي مستعمل فعلي - افزايش ضريب اطمينان تامين برق واحد متانول 1 و LPG .