هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

آماده سازي  زمين لازم جهت احداث نيروگاه گازي 72 مگاواتي به مساحت 7200 متر مربع همراه با ديوارهاي پيراموني.

 

تاريخ خاتمه :

خرداد 1389