هدف از اجراي پروژه:

تامين آب كولينگ مورد نياز طرح متانول-2.

 

مشخصات كلي پروژه :

احداث دو خط لوله 68 اينچ و تامين و نصب پمپ هاي مورد نياز .

 

پيش بيني خاتمه پروژه : 

شهريور 1399.