هدف از اجراي پروژه:

تامين آب شيرين مورد نياز طرح متانول 2 و واحد LPG.


مشخصات كلي پروژه :

احداث يك دستگاه آب شيرين كن با ظرفيت توليد روزانه 2400 تن آب شيرين.

 

پيش بيني خاتمه پروژه : 

خرداد 1397.