هدف از اجراي پروژه:

ضرورت اقدام بنا به درخواست منطقه  و با توجه به احداث مخازن متانول در زمين هاي استحصالي مجاور با جاده عمومي جزيره كه موجب ايمني مخازن و جاده شهر خواهد شد .

 

مشخصات كلي پروژه :

احداث جاده ساحلي به طول تقريبي 1300 متر و احداث پل روگذر .

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

خرداد 1398.