هدف از اجراي پروژه:

تامين كمپرسورهاي فرايندي طرح متانول 2.

 

پيش بيني خاتمه پروژه : 

آماده حمل به ايران ميباشد .