دلايل اجرا :

امكان ذخيره سازي و فروش محصول متانول