هدف از اجراي پروژه :

افزايش ظرفيت ذخيره سازي محصولات مجتمع و منطقه .

 

 مشخصات كلي پروژه :

 نصب 3 مخزن هر يك به ظرفيت عملياتي 75000 متر مكعب و به قطر75 متر و ارتفاع 21 متر داراي سقف شناور و ثابت و تجهيزات مربوطه .

 

 پيش بيني خاتمه پروژه :

خرداد 1397