دلايل اجرا :

ايجاد فضاي لازم جهت نصب تابلوها و ترانس هاي برق نيروگاه گازي 72 مگاواتي طرح متانول 2