برگزاري نمايشگاه كتاب در مجتمع پتروشيمي خارك


از تاريخ 19 آبان ماه سال جاري نمايشگاه كتابي در محل كمپ درياي مجتمع پتروشيمي خارك برگزار گرديد. بنا بر گفته انتشارات بهنود بالغ بر 2000 عنوان كتاب از مراكز نشر سراسر كشور در اين نمايشگاه ارايه گرديده است.
در كنار كاركنان شركت پتروشيمي خارك ساير متقاضيان جزيره از جمله دانشجويان ،  دانش آموزان وكاركنان ساير شركتها و مراكز مستقر در جزيره توانسته اندبا هماهنگي قبلي با واحدهاي روابط عمومي و حراست مجتمع پتروشيمي خارك از اين نمايشگاه بازديد و اقدام به خريد نمايند. اين نمايشگاه در تاريخ 18 آذر ماه 94  بعد از يك ماه فعاليت به كار خود خاتمه خواهد داد.