برگزاري مميزي خارجي


      مميزي مستقل ( خارجي ) شركت پتروشيمي خارك برگزار گرديد.

با حضور گروه مميزي شركت TUV NORD IRAN برنامه مميزي مستقل خارجي شركت پتروشيمي خارك از

تاريخ 5 تا 7 دي ماه سال 94 برگزار گرديد.

 اين دوره مميزي بصورت IMS در ارتباط با مميزي تكرار صدور گواهينامه  2008:ISO9001 ،مميزي مراقبتي نوبت

اول 2004:ISO14001 و مميزي تكرار صدور گواهينامه 2008 : OHSAS18001 انجام و مميزان، عمليات و يافته

هاي خود را در ارتباط با واحد هاي تحت پوشش مميزي ارايه و سيستم هاي مديريتي جاري مورد تاييد گروه

مميزي قرار گرفت.