آگهي دريافت سود سهام

 


قابل توجه سهامداران محترم شركت پتروشيمي خارك( سهامي عام)
به شماره ثبت 11569 به شماره شناسه ملي 10100455748 


بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت پتروشيمي خارك(سهامي عام) كه تاكنون سود سهام سال مالي منتهي به 29/12/1393 خود را دريافت ننموده اند مي رساند، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ده روز مي توانند با مراجعه به كليه شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور (با ارائه كارت ملي و كد سهامداري) نسبت به دريافت سود خود اقدام نمايند. چنانچه تا مهلت مقرر موفق به دريافت سود سهام خود نگردند، اين شركت سود سهام متعلقه را به حساب بانكي اعلام شده توسط سهامداران نزد بانك ملت واريز خواهد نمود.  


امور سهام وبورس
شركت پتروشيمي خارك( سهامي عام)