فرم ارسال مدارك

نام شركت:
لطفا نام شركت را وارد نمائيد.

نام مديرعامل :
لطفا نام مديرعامل را وارد نمائيد.

شماره تماس :
لطفا شماره تماس را وارد نمائيد.

شماره فكس :
لطفا شماره فكس را وارد نمائيد.

آدرس :
لطفا آدرس را وارد نمائيد.

سال و محل ثبت :
سال و محل ثبت را وارد نمائيد.

سهامداران :
سهامداران را مشخص نمائيد.

وبسايت :
ورودی نامعتبر

تعداد كاركنان :
تعداد كاركنان را مشخص نمائيد.

شعبات خارجي :
شعبات خارجي را وارد نمائيد.

نماينده داخل ايران :
نماينده داخل ايران را وارد نمائيد.

محصول/محصولات مورد نياز :
محصول

ايميل :
ورودی نامعتبر

توجه : فرمت فايل ارسالي بايستي به pdf بوده و حداكثر حجم آپلود براي هر سند، 2 مگابايت باشد.

رزومه :
لطفا فايل رزومه را پيوست نمائيد.

اسناد ثبت شركت :
لطفا فايل اسناد ثبت شركت را پيوست نمائيد.

اسناد مازاد :
لطفا فايل اسناد مازاد را پيوست نمائيد.

اسناد حسابرسي شده دو سال گذشته :
لطفا فايل اسناد حسابرسي شده را پيوست نمائيد.

ارسال اطلاعات تكميلي