فراخوان عمومي ارزيابي پيمانكاران و سازندگان جهت ساخت ساختمان شركت پتروشيمي خارك

 

لازم به ذكر است اين آگهي در تاريخ هاي 7 و 13 ارديبهشت ماه سال 1400 در روزنامه هاي اطلاعات ، دنياي اقتصاد و همشهري به چاپ رسيده است.