فرم  ثبت نام جهت وندور ليست

 

 لطفاً فرم تكميل شده به همراه ساير مدارك مربوطه بصورت Hard Copy به آدرس پستي شركت ارسال گردد.


جزئيات در فايل WORD-1

جزئيات در فايل WORD-2