هدف:

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

استفاده از مجموعه‌های نرم‌افزاری مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (که به اختصار LIMS نامیده می‌شوند)، راهکاری مناسب برای سامان‌دهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه‌ها است. در حال حاضر، تعداد معدودی از مجموعه‌های آزمایشگاهی در کشور، از نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) استفاده می‌کنند.