نام شرکت                                                                                                    تعداد سهام                      درصد سهام


شركت گروه پتروشيمي تابان فردا (سهامي عام)                                         2359604535                          39.33

شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام)                  1114663695                             18.58

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)                 753160290                                12.55

موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه و از كار افتادگي كاركنان بانكها              625111525                                 10.41

شركت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)                                               259545478                               4.33  

شركت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص)                                      216322738                                  3.6

 ساير سهامداران                                                                              671591739                                11.20