نام شرکت                                                                                                    تعداد سهام                      درصد سهامشركت گروه پتروشيمي تابان فردا (سهامي عام)                                          2.359.604.535                                39.32

شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام)                     1.114.663.695                               18.57
 
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)                      753.160.290                                12.55

موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه و از كار افتادگي كاركنان بانكها                   633.111.525                                10.55

شركت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)                                                    259.545.478                                4.32  

شركت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص)                                              216.322.738                                 3.6

 شركت صادرفر(سهامي خاص)                                                                  105.555.287                                1.75