سهامداران عمده دارنده بيش از  5% سهام در پايان روز معاملاتي مورخ 1401/04/22 :

نام شرکت                                                                                                    تعداد سهام                      درصد سهام


شركت گروه پتروشيمي تابان فردا (سهامي عام)                                         2359604535                         39.33

شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام)                1114663695                          18.58

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)               753160290                             12.55

موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه و از كار افتادگي كاركنان بانكها            625090943                           10.42

ساير                                                                                                              1147480537                          19.12