خوراك مجتمع پتروشيمي خارك از منابع زير دريافت مي گردد:


  1. گازهاي همراه نفت دريافتي از واحدهاي عملياتي بهره برداري نفت فلات قاره شامل ابوذر ، فروزان ،درود 1،2،3
  2. گازهاي دريافتي از سكوها شامل ابوذر، فروزان


 

ظرفيت خوراك دريافتي مجتمع پتروشيمي بالغ بر 150MMSCFD برابر با 150 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز مي باشد كه مشتمل بر 105MMSCFD گاز فشار بالا و 45MMSCFD گاز فشار پايين مي باشد.