مشخصات محصولات در قالب فایل PDF به شرح ذیل میباشد:

   دانلود : Sulphur.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : propaneNew.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : Naphtha.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : butaneNew.pdf           حجم فایل 261 KB
   دانلود : Methanol.pdf           حجم فایل 442 KB