فعاليتهاي انجام شده در سالهاي مختلف و برنامه هاي آتي جهت رشد شاخص اصلي ايمني
 
 
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش خطرات آتش سوزي :

 •     پروژه نصب گازسنجهاي قابل اشتعال و سمي براي سايتهاي متانول و LPG
 •     بازبيني HAZOP  در واحدهاي مجتمع


اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش حوادث و سوانح و مصدوميتهاي فردي :

 •     تهيه كلاه ايمني مخصوص كار در ارتفاع  جهت استفاده داربست بندها
 •     تهيه تجهيزات حفاظت فردي عملياتي مخصوص آتش نشانان
 •     تهيه دستكشهاي محافظ براي ارتعاش
 •     تهيه دستكشهاي محافظ مكانيكي جديد براي تمامي پرسنل
 •     تهيه دستكشهاي  محافظ در برابر جريان برق فشار قوي
 •     سفارش جهت خريد ماسكهاي فرار جهت توزيع بين كاركنان


اقدامات صورت گرفته به منظور رعايت بيشتر مقررات ايمني و دقت در انجام كار :

 •     نصب تابلو هاي هشدار دهنده در مجتمع
 •     تهيه و نصب اتيكتهاي لاينهاي انشعابي (آب، بخار، هوا، ازت)
 •     بروز رساني و نصب MSDS  مواد شيميايي موجود در مجتمع


اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش احتمال گاز زدگي كاركنان :

 •     نصب گازسنجهاي محيطي H2S در چند ايستگاه سايت LPG
 •     تجهيز كار كنان  در سايت LPG  به گازسنجهاي انفرادي H2S
 •     سفارش جهت خريد ماسكهاي فرار جهت توزيع بين كاركنان


اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش ريسك تصادفات در جاده هاي مجتمع :

 •     تهيه خودروي كنترل ترافيك جهت اسكورت كردن بارهاي ترافيكي و كنترل ترافيك
 •     نصب گارد ريلها  و چراغ هاي هشدار دهنده در قسمتهاي حساس و حادثه ساز جاده هاي مجتمع
 •     نصب گل ميخ در پيچ هاي حساس براي حفظ حريم لاينها
 •     درخواست تابلوها و علائم جاده اي


اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش خطرات در شرايط اضطراري (انفجار و آتش سوزي، نشت گاز و مواد شيميايي، زلزله و ديگر بلاياي طبيعي، حمله هاي نظامي) :

 •     نصب لمينت (Window  film)  برچسب هاي محافظ شيشه اي ساختمانهاي مجتمع
 •     در خواست خريد تابلو شب نماي خروج اضطراري براي كنترل روم و ...
 •     تعيين محل تجمع ايمن در شرايط اضطراري و نصب تابلو هاي مشخص كننده
 •     بروز رساني و نصب MSDS  مواد شيميايي موجود در مجتمع
 •     تعويض لاينهاي قديمي آب آتش نشاني


اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش و حذف خطرات و ريسكهاي مجتمع :

 •     بازبيني HAZOP  در واحدهاي مجتمع
 •     شناسايي و ارزيابي خطرات به روش JSA  


اقدامات صورت گرفته به منظور دقت بيشتر در انجام فعاليتها در داخل سايت و جلوگيري از خطاهاي انساني :

 •     تهيه و نصب اتيكتهاي لاينهاي انشعابي ( آب ، بخار ، هوا ، ازت )
 •     ايجاد تغييرات و بهبود سيستم صدور پروانه كار سرد و گرم