2) تصفيه خانه پساب هاي روغني:( OILY UNIT  )


با توجه به اينكه بخشي از پساب هاي كارخانه LPG را مواد همراه روغني تشكيل مي دهند،لذا جداسازي مواد روغني از پساب مورد توجه شركت قرار گرفته و با احداث واحدجمع آوري مواد روغني از پساب ها و خارج نمودن روغن توسط ماشين هاي مخصوص از مجتمع، از هر گونه آلودگي پساب منطقه LPG به مواد روغني جلوگيري بعمل مي آيد.