• ارتقا سیستم تصفیه بهداشتی .
  • جایگزینی برنرهای LOW NOX  برنرهای معمولی .
  • استاندارد سازی و بی دود سازی فلرهای مجتمع .
  • ارتقای سیستم تصفيه پساب صنعتی.
  • مديريت جامع پسماند.