شركت پتروشيمي خارك به منظور حراست و حفاظت از محيط زيست اقدامات موثري انجام داده كه عمده فعاليت هاي مذكور بشرح ذيل ميباشد:

 •  پايش 24 ساعته كميت هاي آلاينده پساب مجتمع از طريق استقرار مونيتور پايش زيست محيطي در كنترل روم بهره برداري همگام با  توليد  محصولات.
 •  تهيه گزارشات خود اظهاري وضعيت انتشار آلاينده هاي زيست محيطي بصورت فصلي به سازمان محيط زيست و  پايش مستمر كميت هاي آلاينده به محيط.
 • اقدام جهت خريد 4 دودکش احتراقی مجتمع واقع در منطقه يك بنا بر درخواست سازمان محیط زیست کشور.
 • اتصال داده هاي پايش آنلاين كميت هاي آلاينده مجتمع به سامانه جامع محيط زيست.
 • افتتاح سايت بازيافت كاغذ باطله در شركت پتروشيمي خارك بعنوان اولين شركت اقدام كننده در اين زمينه در  جزيره خارك.
 • تعريف طرح ارتقاي تصفيه خانه صنعتي براي مجتمع.
 • استقرار تجهيزات مقابله با آلودگي هاي محتمل براي اسكله پتروشيمي خارك جهت تمديد گواهي اداره بنادر .
 • خروج كليه كاتاليستهاي مستعمل مجتمع از طريق ثبت نام در سامانه مدیریت پسماند سازمان محيط زيست براي اولين بار در جزيره خارك به ميزان 400 تن.
 • تعريف پروژه بازيافت SO2 با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت.
 • تعريف پروژه احداث سوله پسماند صنعتي.
 • ارائه گزارش های فصلی مدیریت محيط زيست مجتمع پتروشيمي خارك به شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
 • دعوت و بازيد كارشناسان سازمان محيط زيست از مجتمع و برگزاري جلسه فني در خصوص تمديد مجوز  محيط   زيستي طرح متانول2 در جزيره خارك و رفع نواقص احتمالي.
 • برگزاري جلسات فني متعدد در خصوص كنترل پارامترهاي آلاينده محيط زيستي مجتمع و چالشهاي مربوطه با  كارشناسان سازمان محيط زيست در شهرستان بوشهر.
 • مشاركت فعال در طرح سيزدهمين جايزه ملي محيط زيست سازمان محيط زيست.
 • همكاري متقابل و متعامل مثبت با اداره كل محيط زيست استان بوشهر با عملكرد شفاف و اطلاع رساني به موقع و توجيهات فني مطابق ميثاق نامه صنعت سبز شركت.
 • كنترل رخدادهاي محيط زيستي داخل مجتمع بصورت مستمر جهت جلوگيري از دريافت اخطار آلايندگي هوا،آب،خاك در طول 4 فصل كاري.