بعد مسئولیت­های اجتماعي شركت در سال 1402:

خلق ارزش اقتصادی برای ذی­نفعان کلیدی:

فعالیت­های کسب و کار در شرکت پتروشيمي خارك، مجموعه­ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذی­نفعان مختلف آن شکل می­دهند. مراودات ذی‌نفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد ، بهزیستی، بانک‌ها، بخشداري و ساير نهادها و ارگانهاي مستقردر جزيره خارك در همین راستا مدیریت می‌گردد.

 برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی و فرهنگي خلق شده در شركت را میان ذی­نفعان کلیدی آن توزیع می­کنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند كه سرفصل هاي مهم ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي شركت پتروشيمي خارك در 3 ماهه اول سال 1402به شرح ذيل گزارش مي شود.

رديف

موضوع

هزينه (ريال)

1

هزینه انجام شده در راستای امور فرهنگی، ورزشی جزیره خارک

4.465.200.000

2

تامین بخشی از نیازهای عمرانی ارگان ها ونهاد های انقلابی جزیره خارک

439.610.000

3

مساعدت های اجتماعی بابت هزینه های خیریه و اعانات جزیره خارک

272.000.000

4

انجام وظایف مسئولیت های اجتماعی درحوزه تامین نیازهای معیشتی

150.000.000

مشارکت در توسعه و تاب­آوری اقتصادی جامعه محلی:

یکی از حوزه­های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت پتروشيمي خارك (سهامي عام)، مشاركت و سهیم بودن آن در

توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تاب­آوری جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت

 ساکنین در منطقه را نیز بهبود می­بخشد. نمونه­های مهم از عملکرد شرکت پتروشيمي خارگ در این حوزه عبارتند از:

· افتتاح حساب در بانک‌های محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانک‌های محلی

· خرید از تأمین‌کنندگان محلی مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره

جذب و استخدام سرمایه‌های انسانی بومی