بعد مسئولیت­های اجتماعي شركت در سال 1402


فعالیت های کسب و کار در شرکت پتروشيمي خارك، مجموعهای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل میدهند. مراودات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد ، بهزیستی، بانک‌ها، بخشداري و ساير نهادها و ارگانهاي مستقردر جزيره خارگ در همین راستا مدیریت می‌گردد.
 برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند، بلکه ارزش اقتصادی و فرهنگي خلق شده در شركت را میان ذینفعان کلیدی آن توزیع میکنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند كه سرفصل هاي مهم ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي شركت پتروشيمي خارك در دوره 9 ماهه سال 1402به شرح ذيل گزارش مي شود.

رديف

موضوع

هزينه (ريال)

1

هزینه انجام شده در راستای امور فرهنگی، ورزشی جزیره خارگ

16.438.350.000

2

تامین بخشی از نیازهای عمرانی ارگان ها و نهاد های انقلابی جزیره خارگ

1.901.610.000

3

مساعدت های اجتماعی بابت هزینه های خیریه و اعانات جزیره خارگ

6.282.940.000

 

مشارکت در توسعه و تاب آوری اقتصادی جامعه محلی:
یکی از حوزه های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت پتروشيمي خارك (سهامي عام)، مشاركت و سهیم بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تاب آوری جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت
 ساکنین در منطقه را نیز بهبود می¬بخشد. نمونه¬های مهم از عملکرد شرکت پتروشيمي خارك در این حوزه عبارتند از:
•    افتتاح حساب در بانک‌های محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانک‌های محلی
•    خرید از تأمین‌کنندگان محلی مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره
•    جذب و استخدام سرمایه‌های انسانی بومی
•    شركت پتروشيمي خارك در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي ، احداث مدرسه 9 كلاسه شهداي پتروسيمي خارك را در دستور كار خود قرارداده است كه هم اكنون توسط پيمانكار بومي و با پيشرفت فيزيكي بالاي 25 درصد در حال ساخت ميباشد.