واحدهاي عملياتي كارخانه توليد گاز مايع ( LPG )عبارتند از :

  • واحد كمپرسورها
  • واحد شيرين سازي گاز
  • واحد نم زدايي گاز
  • واحد جذب و تفكيك
  • واحد مركاپتان زدايي
  • واحد بازيافت گوگرد دانه بندي و انباشت
  • واحد تصفيه بنزين بازيافتي مخازن
  • واحد مخازن


همچنين اين كارخانه داراي واحد سرويس هاي جانبي توليد آب ، برق و بخار و هواي فشرده نيز مي باشد.