• كليه اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت بدينوسيله تعهد و اقرار مي نمايند كه داراي سوءپيشينه كيفري نبوده و ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يك از آنان نمي باشد و با امضاء صورتجلسه ضمن تأييد موارد فوق قبولي سمت خود را اعلام مي دارند.
  • كليه اقرارنامه هاي مندرج در دستورالعمل حاكميت شركتي توسط اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت امضاء و تحويل كميته انتصاب شركت پتروشيمي خارك (سهامي عام) گرديده است.