قوانين و مجموعه الزامات مرتبط به بهداشت

 

 • سازمان استاندارد جمهوري اسلامي   ISIRI
 • وزارت بهداشت ، درمان و آموزش كشور
 • الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهاي تخصصي مركز سلامت محيط و كار
 • الزامات بهداشت كار شركت ملي صنايع پتروشيمي
 • استانداردهاي بين المللي NIOSH-ACGIH-OSHA
 • قانون كار
 • آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار موسسه كار و تامين اجتماعي

 

مجموعه الزامات بهداشت کار شركت ملي صنايع پتروشيمي شامل 4 جلد ذيل مي باشد :

 1. جلد اول: مجموعه آئين¬نامه¬هاي بهداشت کار : آئين¬نامه¬هاي بهداشتي حکم الزام قانوني را براي شرکتهاي پتروشيمي داشته و رعايت کليه مفاد مندرج در آنها براي شرکتهاي صنايع پتروشيمي ضروري مي¬باشد.
 2. جلد دوم: مجموعه راهنماها، بخشنامه¬ها و ضمائم : در بخش اول اين مجموعه راهنماهاي کاربردي موردنياز مهندسان بهداشت ارائه شده است. در بخش دوم کليه بخشنامه¬ها، مجوزها و مصوبات مربوط به مسائل بهداشتي از سازمانها و وزارتخانه¬هاي ذيربط که موردنياز کارشناسان مي¬باشد، به طور متمرکز در يک مجموعه گردآوري شده است.
 3. جلد سوم: مجموعه دستورالعمل¬هاي بهداشت صنعتي : کليه دستورالعملهاي مورد نياز مهندسان بهداشت صنعتي جهت پيش¬بيني، تشخيص، ارزشيابي و کنترل عوامل زيان¬آور محيط¬هاي کاري صنايع پتروشيمي با استفاده از مراجع و استانداردهاي معتبر طرح گرديده است
 4. جلد چهارم : حدود تماس شغلي عوامل بيماريزا (TLVs & BEIs) در صنعت پتروشيمي: در ايران حدود تماس شغلي عوامل زيان¬آور محيط کار با توجه به مستندات قانوني مربوطه (ماده 85 قانون کار، تبصره 1 ماده 96 قانون کار) و با هدف حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمي و رواني نيروي انساني کار و بهداشتي نمودن محيط کار، توسط کميته فني بهداشت حرفه‌اي کشور (ITCOH) در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بعنوان تنها معيار داخلي ارائه شده است.