تا سال 1404 ، پتروشیمی خارک با هوشمندی و خلاقیت به شركت تولیدی – بازرگانی و یکی از سه قطب برتر عرضه متانول در منطقه تبدیل می گردد.

پتروشیمی خارگ با انتخاب مشتریان و گسترش مرحله ای حیطه جغرافیایی فعالیت خود و همسویی و مشارکت کارکنان یکی از سه قطب برتر عرضه متانول در منطقه با تکیه بر ارزش های مشترک ((توسعه مستمر، ارتقای نظام سازمانی، مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی)) باشیم.