پتروشیمی خارك با اتکا به نیم قرن تجربه در صنعت پتروشیمی،محصولات با کیفیت ، موقعیت ویژه جغرافیایی و جذابیت برای سرمایه گذاری، قصد دارد با گسترش حیطه تولیدی ، عملیاتی مرحله ای فعالیت ها و افزایش سهم بازار محصولات، ضمن حضور مستمر در زنجیره ارزش افزای مشتریان ، پاسخگوی  متوازن انتطارات ذینفعان  باشد.