اهداف، برنامه و عملكرد بخش طب صنعتي:

 •     پايش مستمر سطح سلامت پرسنل شاغل (رسمي، قراردادي و پيمانکار) از طريق انجام معاينات دوره¬اي جهت غربالگري بيماريهاي شغلي و غيرشغلي کارکنان
 •     پيشگيري از بروز بيماريهاي شغلي وپاسخگويي به آن با استفاده از تحليل گزارش بيماريهاي شغلي
 •     تهيه فرم اطلاعات معاينات دوره اي، جهت اخذ آناليز معاينات كاركنان شركت
 •     تهيه بانك اطلاعاتي در خصوص غيبتهاي ناشي از كار و ... كاركنان و تجزيه و تحليل وعلل آن
 •     تعيين شاخص هاي بهداشت شغلي ساليانه و ارائه آن به مديريت HSE شركت ملي صنياع پتروشيمي
 •     تعداد كل روزهاي هدر رفته به دليل ( مرخصي هاي استعلاجي، محدويت كاري و از كار افتادگي دائمي )
 •     تائيد تجهيزات و آمبولانسهاي درمانگاه با توجه به الزامات
 •     شناسايي بيماري هاي شغلي و پيشگيري از بروز بيماريهاي شغلي با استفاده از تحليل گزارشات (بيماريهايي شغلي هستند که در حين انجام کار و بواسطه آن رخ مي دهند. از جمله مي توان به کري هاي حرفه اي ناشي از صداي غير مجاز، بيماري هاي پوستي و ريوي، سرطان هاي شغلي و ساير بيماري هاي ناشي از عوامل زيان آور فيزيکي، شيميايي و غيره اشاره نمود)   
 •     تعيين شاخص‌هاي سلامت مطابق با دستورالعملهاي NPC
 •     پيگيري انجام معاينات دوره اي مطابق با برنامه وبا هدف مشخص با توجه به مشاغل مربوطه و تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده و برنامه ريزي براي پيشگيري ازبيماريهاي ناشي از كار.
 •     ثبت آسيب ها و بيماريهاي شغلي
 •     ثبت دقيق اطلاعات شغلي مورد نياز در فرمهاي معاينات مصوب و هماهنگي با پزشک طب کار در جهت تشخيص بهنگام بيماري ناشي از کار در بين شاغلين
 •     ثبت اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري و تهيه نمودارهاي مربوط به بيماريهاي ناشي از کار
 •     تهيه و استقرار بيش از 70 جعبه کمکهاي اوليه در واحدها و بخش هاي مختلف مجتمع و تجهيز آنها