واحدهاي عملياتي كارخانه توليد متانول عبارتند از :

  • واحد كمپرسور هاي گاز خوراك
  • واحد ريفرمينگ
  • واحد مخازن
  • واحد سنتز متانول خام
  • واحد تقطير
  • واحد تراكم گاز سنتز