خدمات آزمايشگاه

 


آزمايشگاه مجتمع پتروشيمي خارك مفتخر است كه در زمینه های ذيل توانايي ارائه خدمات آزمایشگاهی را دارا مي باشد:

آنالیزهای کیفی و صدور گواهی کیفیت برای:
الف- متانول
ب- گازمایع پروپان
ج- گاز مایع بوتان
د- نفتا ( گسولین )
ذ- گوگرد گرانول
ر- گاز طبیعی
ز- روغن های صنعتی


2- شناسایی و اندازه گیری مرکاپتانها و ترکیبات گوگرد دار در:
الف- گاز طبیعی
ب- محلولهای آلی
ج- مواد و فرآورده هاي نفتي

3- انجام آزمایش و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی در:
الف- پسابهای صنعتی و بهداشتی
ب- دود خروجی از دودکشها

4- انجام آزمون های:
الف- گلایکول
ب- انواع مواد و برش هاي نفتی

5- انجام آزمون پارامترهای مربوط به:
الف- آب آشامیدنی
ب- آبهای صنعتی
ج- آب دریا