فعاليت هاي زيست محيطي شركت پتروشيمي خارك

اين فعاليت ها مشتمل بر بخشهاي زير مي باشد كه به تفصيل در منوهاي بعدي توضيح داده شده است:

 • وضعيت پسماندهاي ويژه
 • وضعيت پساب هاي بهداشتي – صنعتي
 • آخرين وضعيت آنالايزرهاي آنلاين
 • مديريت آلاينده هاي اتمسفري
 • وضعيت فلرينگ مجتمع
 • وضعيت مديريت انرژي
 • وضعيت فضاي سبز
 • وضعيت انتشاردهنده هاي محيطي
 • مديريت انبارش گوگرد
 • اهداف مديريت توسعه شركت در افق پنج ساله
 • مسئوليت هاي اجتماعي سازمان

نكته بسيار مهم

هر چند در اينجا اشاره ای به اهم فعاليت هاي  زيست محيطي شركت پتروشيمي خارك شده است ،ولي قبل از هر چيز شايان ذكر مي باشد كه اصولا فلسفه احداث مجتمع پتروشيمي خارك علاوه بر مد نظر قراردادن اهداف توليدي آن،به معناي واقعي كلمه يك هدف مقدس وارزشمند زيست محيطي را در بطن خود به همراه دارد.
اين مجتمع بعنوان تنها مصرف كننده و انحصاري گازهاي حاصل از استحصال چاههاي نفتي شركت نفت فلات قاره ،آنچنان سهم بِسزا و غير قابل كتماني در صيانت از محيط زيست دارد كه هرگونه فعاليت زيست محيطي شركت در زمان در چرخه توليد بودن آن ( هر چند كه اين فعاليت ها نيز بسيار ارزشمند هستند ) در مقابل آلودگي هاي زيست محيطي بالفعلي كه در زمان عدم توليد آن ناشي مي گردد، قابل مقايسه نيست. به اين معنا كه عدم وجود اين مجتمع به معناي آلودگي كل جزيره مي تواند استنباط شود و در واقع بصورت خلاصه مي توان اظهار نمود:

 وجود مجتمع پتروشيمي خارك= حفظ و صيانت از محيط زيست جزيره