يكي از جنبه هاي مهم در بهبود عملكرد نيروي انساني در مجموعه هاي صنعتي از جمله پتروشيمي ها بهبود تغذيه كاركنان آن است كه باعث ارتقاء عملكرد و افزايش كمي و كيفي سطح توليد مي شود. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه برنامه غذايي ناكافي و نامناسب باعث بي حوصلگي و افسردگي شده تمايل به كار و ارتقاء فردي را كاهش مي دهد .برنامه غذايي مناسب به عنوان راهكاري مهم در افزايش سطح هوشياري ، رفع كمبودهاي احتمالي تغذيه اي و رضايتمندي افراد تاثير بارزي در بهبود سطح توليد خواهد داشت .بنابراين بهبود وضعيت تغذيه اي به عنوان يك سرمايه گذاري كليدي در جنبه هاي مختلف فردي و اجتماعي مطرح مي گردد.
بخش تغذيه و رژيم درماني شركت پتروشيمي خارك از شهريور ماه  سال 1393 به منظور ارزيابي كمي و كيفي وضعيت تغذيه كاركنان و آموزش تغذيه صحيح به كاركنان جهت پيشگيري و كنترل بيماري هاي غير واگير (ديابت ، فشارخون ، ديس ليپيدمي و چاقي) با جذب كارشناس ارشد علوم تغذيه و رژيم درماني شروع به كار نمود .

 

اهداف، برنامه و عملكرد بخش تغذيه :

 • برگزاري مستمر و دوره اي جلسات كميته تخصصي سلامت( تغذيه) مطابق با دستورالعمل HSE-614-01
 • برگزاري مستمر و روتين ( پنج شنبه هاي كاري) كلاس هاي آموزشي مرتبط با تغذيه و سلامتي
 • انجام تن سنجي و اندازه گيري هاي ابعاد سلامتي (قد ، وزن ، درصد چربي ، درصد ماهيچه ، چربي احشايي و انرژي پايه بدن) كاركنان و ارائه خدمات مشاوره و رژيم درماني براي كاركنان
 • بررسي مستمر كفايت تغذيه اي برنامه غذايي رستوران مطابق با استاندارد
 • تهيه بانك اطلاعات تغذيه اي كاركنان در واحد تغذيه بهداشت HSE
 • بازديد هاي دوره اي مرتبط با بهداشت مواد غذايي از اماكن تهيه ، طبخ و توزيع مواد غذايي
 • تهيه گردونه سلامت ارزش غذايي غذاها و شاخص توده بدن و اهداء به كليه كاركنان شركت
 • بررسي وضعيت تغذيه و سلامت مواد غذائي و پيشگيري از بيماريهاي ناشي از تغذيه نامناسب
 • اقدام براي تهيه گردونه غذايي شاخص گلايسمي و ميزان سديم غذاها
 • اقدام براي معرفي افراد داراي بيماري غير واگير براي تهيه كارت غذاي رژيمي
 • اقدام به برگزاري مسابقات كاهش وزن به همراه اعطاي جوايز