•    برگزاري جلسه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با حضور سرپرست اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي خارك و  مركز جامع خدمات سلامت در مجتمع
و ارسال ماهيانه صورتجلسات مربوطه به اداره كار و امور اجتماعي.
•    پايش عوامل زيان آور محيط كار دفتر مركزي شركت و نظارت بر انجام اقدامات اصلاحي لازم در خصوص بهبود روشنائي و موارد ارگونوميكي
•    پوشش آكوستيكي عايق صوت براي لاين بعد از  PV4007 توسط شركت دانش بنيان توس صنعت جهت كاهش صوت فرايندي.
•    پايش ميزان املاح و فلزات موجود در آب شرب بصورت ساليانه توسط شركت ثالث مورد تاييد وزارت بهداشت و سنجش ماهيانه عوامل ميكروبي آب شرب توسط بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ ، بررسي مداوم ميزان كلر باقيمانده آب شرب توسط واحد آزمايشگاه.