شركت پتروشيمي خارك در راستاي ايفاي نقش مسئوليت هاي اجتماعي خود و بمنظور آگاهي بخشي به ذينفعان خود از جمله كاركنان و پيمانكاران اقدام به انجام مواردي به شرح زير نموده است:

  1. استقرار سيستم مديريت زيست محيطي (ISO14001 ) در سازمان و بعنوان شركت پيشگام در اين موضوع در منطقه
  2. شناسايي ، ارزيابي و تعيين اقدامات كنترلي جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطي سازمان و در دسترس قراردادن و همچنين بازنگري مجدد آنها
  3. برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط با موضوعات زيست محيطي در طول سال هاي مختلف

 

شرکت پتروشیمی خارک در راستای ایفای نقش مسؤلیت های اجتماعی پروژه حفاظت از لاکپشت های دریایی پوزه عقابی را در دستور کار خود قرار داده است.