وسعت فضاي سبز

داخل مجتمع : 122830 متر مربع
بيرون مجتمع : 10170 متر مربع
مجموع فضاي سبز: 133000 متر مربع


نوع پوشش هاي گياهي فضاي سبز

درختان و گياهان گرمسيري شامل اوكاليپتوس،توني كارپوس،لوز معابد،انجير خوراكي،انواع مركبات،اكاسيا،ختمي چيني،گل كاغذي،شمشاد اهوازي،ناترك،پالم(نخل) و...

فعاليت هاي در دست اجرا و آينده فضاي سبز

1) بدليل كمبود شديد زمين خالي براي ايجاد فضاي سبز جديد مجتمع اقدام به تراسبندي و كاشت درختان به شيوه متراكم ( روش پرفسور مياواكي ) نموده كه در حال حاضر حدود 1200 اصله درخت در 400 متر مربع كاشته شده است.
2) استفاده از آبياري قطره اي در سيستم مشروب كردن فضاي سبز.
3) خودكفايي در زمينه گياهان متكثر بوسيله بذر و قلم و در صورت نياز صادر كردن آنها به ساير نقاط.

 


كشت گل ها و گياهان زينتي در گلخانه پشت اداره آموزشدرختكاري و كاشت شمشاد در كنار جاده ارتباطي داخل مجتمع


درختكاري و كاشت شمشاد در كنار جاده بيرون از مجتمع منتهي به كمپ كاركنانفعاليت كارگران فضاي سبز براي كاشت نهال هاي جديد در محوطه كمپ دريانمايي از فضاي سبز اطراف محوطه رستوران كمپ كاركناننماي سر دري فضاي سبز  روبروي ساختمان مركزي