بهداشت صنعتي


 شروع فعاليتهاي رسمي در زمينه ايمني و بهداشت کار در ايران به سال 1325 همزمان با تشکيل وزارت کار و امور اجتماعي و تدوين قانون کار بر مي گردد. اين وضعيت تا سال 1369 ادامه داشت تا اينکه با تصويب قانون کار جديد درتاريخ آبانماه سال 1369 و به استناد ماده 85 اين قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي عهده دار نظارت بر مسائل بهداشتي درماني کارگران و محيط کار و وزارت کار و امور اجتماعي عهده دار نظارت بر ايمني و حفاظت فني کارگران گرديد . در حال حاضر مسئوليت نظارت و اجراي برنامه ها و طرحهاي بهداشت حرفه اي در کشور بعهده مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ميباشد.
بنابر اعلاميه کنفرانس بين المللي عالي ريو سال 1992 ، انسان نقش محوري در توسعه پايدار را داشته و مستحق برخورداري از يک زندگي بارور و سالم و هماهنگ با طبيعت است و بهداشت حرفه اي به عنوان عنصري پايه ، از اصول توسعه پايدار مي باشد که  افرد شاغل در واحدهاي شغلي را که  ممکن است در مواجهه با عوامل زيان آور تهديد کننده سلامتي قرار گيرند ، تحت پوشش قرار داده تا از آسيب ديدن سلامتي آنها پيشگيري نمايد .
 

نقش محوري بهداشت صنعتي در توسعه پايدار:

 • پيشگيري از حوادث ،آسيب و بيماريهاي شغلي و حفاظت كارگران در مقابل فشارهاي بيش از حد جسمي و رواني بر استفاده بهينه از منابع محدود موجود و به حداقل رساندن كاهش غير ضروري منابع مادي و انساني دلالت دارد.
 • بكارگيري تكنولوژيهايي همراه با مصرف انرژي كم ، ايجاد آلودگي كمتر و توليد مواد زائد كم مي باشد .
 • تامين سلامت و استفاده بهينه از توان كاري و رفاه كارگران مي باشد . وجود نيروي كار سالم و باانگيزه عامل كليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود .
 • بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتي و بهره وري نيروي كار آن خواهد بود بنابراين وضعيت زندگي اعضاي آن متاثر از اقدامات بهداشت حرفه اي خواهد بود و به طور غير مستقيم بهداشت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثير قرار مي دهند .


اهداف، برنامه و عملكرد بهداشت  كار / صنعتي  مديريت HSE :

 •     انجام بيش از  16 پروژه کنترل مهندسي جهت کنترل عوامل زيان¬آور در شرکت
 •     اطمينان از كار افراد در محيط هاي كار سالم با كنترل عوامل زيان آور در محيط هاي كار
 •     اطمينان از تشخيص به موقع بيماري هاي شغلي از سوي بخش طب صنعتي
 •     ساماندهي نظام گزارش دهي و آمار طب صنعتي
 •     تدوين روشها و دستور العمل هاي بهداشتي ( اين مستندات هدف و چگونگي مسئوليت انجام و اجراي فعاليت‌ها را در سطوح تفصيلي مطابق با الزامات سيستم مديريت HSE بيان مي‌كند.)
 •     شناسايي و اندازه گيري كليه عوامل زيان آور محيط کار  ( صوت، روشنائي، ارتعاش ، عوامل شيميائي و موارد ارگونوميكي) و تحليل نتايج حاصل از آن با توجه به استانداردها
 •     ارائه راهکارهاي مهندسي و مديريتي به منظور پيشگيري و كاهش مواجهه پرسنل با عوامل زيان آور محيط کار، با همكاري واحدهاي مرتبط
 •     بررسي مشكلات ارگونوميك مشاغل به منظور تعيين راه كارهاي كاهش اختلالات اسكلتي، عضلاني ناشي از كار.
 •     بزرگداشت هفته سلامت و برپايي نمايشگاه هفته سلامت
 •     برگزاري کلاسهاي آموزشي بهداشت در زمينه هاي مختلف علوم بهداشتي توسط کارشناسان بهداشت
 •     طراحي و تهيه بروشور، پمفلت، پوستر و كتابچه هاي آموزشي با عناوين مختلف در زمينه بهداشت حرفه اي و سلامت و توزيع بين واحدهاي مختلف
 •     برگزاري مسابقات ورزشي وکتبي و اهداء جوايز به كاركنان برگزيده
 •     بازديد متخصص مجرب از سيستم هاي تهويه صنعتي مجتمع و دريافت گزارش اصلاحي و اقدام به تصحيح سيستم هودهاي آزمايشگاهي و آشپزخانه و کارگاه هاي  مجتمع
 •     تعيين شاخص‌هاي بهداشت صنعتي مطابق با دستورالعملهاي NPC
 •     برگزاري جلسات کميته حفاظت فني و بهداشت کار با هدف بررسي و حل مشکلات بهداشتي
 •     نظارت بر عملکرد بهداشت پيمانکاران و کارشناسان بهداشت شرکتهاي پيمانکاري
 •     تهيه و نصب نقشه صوتي سايت در راستاي آموزش بصري به كاركنان و اعلام مناطق با صداي بيش از د مجاز جهت يادآوري استفاده از تجهيزات حفاظت فردي
 •     برگزاري نشست ها و هماهنگي با مسئولين بهداشت شرکتهاي همجوار در جهت همسو نمودن فعاليتهاي بهداشت با برنامه هاي منطقه¬اي
 •     انجام بازديد منظم از کليه اماکن و تاسيسات مجتمع و تهيه گزارش نواقص بهداشت حرفه اي و پيگيري آنها در جلسات کميته حفاظت فني و بهداشت کار
 •     اقدام جهت ساخت تيزرهاي انيميشن درخصوص عوامل زيان آورمحيط کار
 •     اقدام جهت تهيه كتابچه هاي اموزشي بهداشت صنعتي و تغذيه براي عموم كاركنان